Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

Protokoll från årsmöte den 25 februari 2020 i Gröna Huset på Råå. 

§1 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Årsmötet har utlysts i tid via mejl och brev.

§2 Val av ordförande till mötet Till mötesordförande valdes Ulf Hemdal.

§3 Val av sekreterare Till mötessekreterare valdes Jeanette Lövbom.

§4 Val av justerare tillika rösträknare Till mötets justerare tillika rösträknare valdes Titti Anderberg och Rolf Johansson

§5 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.

§6 Upprättande av röstlängd På mötet deltog 10 röstberättigade medlemmar.

§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ulf Hemdal.

§8 Räkenskaper och föreningens ekonomiska ställning Föreningens räkenskaper och ekonomiska ställning redogjordes av kassören.

§9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året.

§11 Fastställande av årsavgift Årsavgiften fastställdes till att fortsatt vara 50 kr för 2021.

§12 Val av funktionärer i styrelsen

a) Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Ulf Hemdal, Jeanette Lövbom (omval) och Anna Carlsson (nyval).

b) Till suppleant för en tid av två år valdes Rickard Carlsson (nyval).

c) Till suppleant för en tid av ett år valdes Titti Anderberg (omval).

§13 Val av ordförande Roterande ordförande.

§14 Val av revisor och revisorssuppleant Till revisor valdes Brita Norberg och revisorssuppleant Pia Christiansson.

§15 Val av valberedning Till valberedning valdes Karin Andersson (sammankallande) samt Mary Segerfalk.

§16 Övriga frågor Inga övriga frågor diskuterades.

§17 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet.

_____________________________ ____________________________ mötesordförande Ulf Hemdal sekreterare Jeanette Lövbom

_____________________________ ____________________________ justerare Titti Anderberg justerare Rolf Johansson