Helsingborgs Rhododendronförening

Kallelse till Årsmöte

Helsingborgs Rhododendronförening kallar till Årsmöte Tisdag 22 februari 2022 kl 19.

Mötet sker i Gröna Huset Lybecksgatan 22 Råå

Förslag/motion som medlem vill ha behandlad vid årsmötet skall lämnas till styrelsen senast januari månads utgång

För att ha rösträtt vid årsmötet ska medlemsavgiften vara inbetald innan ( 50:- till konto nr 9023-1195399 Länsförsäkringar Bank)

 

Dagordning för årsmötet 2022

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet och tillika vara rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Styrelsens redovisning för årets räkenskaper.

9. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

12. Val av ordförande för en tid av ett år.

13. Val av revisorer och revisorsuppleant.

14. Val av valberedning.

15. Fastställande av medlemsavgift 2023

16. Budgetförslag för 2022

17. Behandling av förslag från styrelse eller inlämnade av medlemmar.

18. Övriga frågor.