Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

Kallelse till Extra Årsmöte och Sommarfest 6 juli

 

Helsingborgs Rhododendronförening kallar till Extra Årsmöte onsdagen 6 juli kl 17:30 i Hildings Have

Då ingen styrelse valdes vid det ordinarie årsmöte, skall nu en ny styrelse för föreningen väljas.

Dagordning och valberedningens förslag bifogas.

Efter mötet bjuder föreningen på Sommarfest kl 18:00.

För deltagande i festen vill vi ha bindande förhandanmälan senast 30 juni till Anita Iborn anitaiborn@hotmail.com

Alla medlemmar hjärtligt välkomna

Dagordning för Extra årsmötet 6 juli 2022

1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justerare som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet och tillika vara rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Styrelsens redovisning för senaste halvåret

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av ordförande

12. Val av revisorer och revisorsuppleant

13. Val av valberedning

14. Behandling av förslag från styrelse eller inlämnade av medlemmar

15. Övriga frågor

Valberedningens förslag till ny styrelse inför extra årsmötet den 6 juli på Hildings Have

Andreas Rödseth - ordförande 1 år

Ledamöter

Kjell Andersson - 2 år (vice ordförande)

Monica Björk - 2 år

Yngve Björk - 1 år

Annelie Sjöberg - 1 år

Suppleanter

Jeanette Lövbom Tunberg - 2 år

Rolf Johansson – 1 år

Revisorer - 1 år

Pia Kristiansson

Helsingborgs Rhododendronförening

Kallelse till Årsmöte

Helsingborgs Rhododendronförening kallar till Årsmöte Tisdag 22 februari 2022 kl 19.

Mötet sker i Gröna Huset Lybecksgatan 22 Råå

Förslag/motion som medlem vill ha behandlad vid årsmötet skall lämnas till styrelsen senast januari månads utgång

För att ha rösträtt vid årsmötet ska medlemsavgiften vara inbetald innan ( 50:- till konto nr 9023-1195399 Länsförsäkringar Bank)

 

Dagordning för årsmötet 2022

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet och tillika vara rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Styrelsens redovisning för årets räkenskaper.

9. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

12. Val av ordförande för en tid av ett år.

13. Val av revisorer och revisorsuppleant.

14. Val av valberedning.

15. Fastställande av medlemsavgift 2023

16. Budgetförslag för 2022

17. Behandling av förslag från styrelse eller inlämnade av medlemmar.

18. Övriga frågor.