Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

Årsmötet är detta år inställt pga pandemin och samtliga styrelsemedlemmar kvarstår fram till nästa årsmöte i februari 2022.

Helsingborgs Rhododendronförening

 Kallar till årsmöte tisdagen 25 februari kl 18:30 i Gröna Huset på Råå

Dagordning

1 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare för mötet

4 Val av justerare som även är rösträknare

5 Godkännande av dagordningen

6 Verksamhetsberättelse

7 Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av medlemsavgift för 2021

11 Val av funktionärer i styrelsen

12 Val av ordförande

13 Val av revisor och revisorsuppleant

14 Val av valberedning

15 Behandling av eventuella förslag från styrelsen eller medlemmar

16 Övriga frågor

Nomineringar från valberedningen avseende Helsingborgs Rhododendronförening verksamhetsåret 2020

Styrelsen för Helsingborgs Rhododendronförening

Till styrelseledamöter för en tid av två år:

Jeanette Lövbom Tunberg (omval)

Ulf Hemdal (omval)

Anna Carlsson (nyval, tidigare suppleant)

Till suppleanter för en tid av 2 år:

Rickard Carlsson (nyval)

Till suppleant för en tid av 1 år:

Christel Anderberg (omval)

Revisorer

Till revisorer för en tid av ett år:

Brita Norberg

Pia Christiansson Mattisson (suppleant)

Helsingborgs Rhododendronförenings verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande personer:

Ulf Hemdal, Rolf Johansson, Jeanette Lövbom, Gert-Inge Persson, Lennart Carlberg

Suppleanter:

Anna Gille, Titti Anderberg.

Adjungerad till samtliga styrelsemöten: Rickard Carlsson

Medlemmar

Medlemsantalet har varit c:a 190 betalande medlemmar.

Hedersmedlemmar är Bengt Hansson, Ingo Renz, och Bruno Östholm.

Aktiviteter under året

Fröförökning av Rhododendron.

Stefan Salomonsson från Sydsvenska Rhododendron och magnoliasällskapet berättade om rhododendronodling.

Bussresa till Karl-Evert Flincks magnoliaskog i Alnarp med guidning av Erland Ejder och vidare till Peter Linders plantskola. 25 deltagare.

Vårrundan gav många nya besökare till Hildings Have. Cirka 100 personer besökte odlingslotten under dagen.

Sticklingsförökning av Rhododendron demonstrerades i Hildings Have.

Ett medlemsmöte hölls under hösten då Christer Cedergren berättade om livet på plantskolan.

I Hildings Have har sedvanliga arbetsdagar genomförts, dock otur med vädret som påverkat antalet deltagare negativt.

Växtmarknader både vår och höst har hållits i Hildings Have i samarbete med Helsingborgs Trädgårdsförening.

Rhododendronsektionen tackar medlemmar för stöd och hjälp i arbetet under året.

____________________________  ____________________________ Ulf Hemdal                                         Rolf Johansson

____________________________  ____________________________ Jeanette Lövbom                               Gert-Inge Persson

____________________________  ____________________________ Lennart Carlberg                               Christel Anderberg

____________________________

Anna Carlsson (Gille)