Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

 Kallar till årsmöte tisdagen 25 februari kl 18:30 i Gröna Huset på Råå

Dagordning

1 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare för mötet

4 Val av justerare som även är rösträknare

5 Godkännande av dagordningen

6 Verksamhetsberättelse

7 Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av medlemsavgift för 2021

11 Val av funktionärer i styrelsen

12 Val av ordförande

13 Val av revisor och revisorsuppleant

14 Val av valberedning

15 Behandling av eventuella förslag från styrelsen eller medlemmar

16 Övriga frågor

Nomineringar från valberedningen avseende Helsingborgs Rhododendronförening verksamhetsåret 2020

Styrelsen för Helsingborgs Rhododendronförening

Till styrelseledamöter för en tid av två år:

Jeanette Lövbom Tunberg (omval)

Ulf Hemdal (omval)

Anna Carlsson (nyval, tidigare suppleant)

Till suppleanter för en tid av 2 år:

Rickard Carlsson (nyval)

Till suppleant för en tid av 1 år:

Christel Anderberg (omval)

Revisorer

Till revisorer för en tid av ett år:

Brita Norberg

Pia Christiansson Mattisson (suppleant)